SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kliknutím na „ODOŠLI“ dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) Občianskemu združeniu Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej iba správca) a to:

Kliknutím na „ODOŠLI“ udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa) a to za účelom evidencie a spracovania odpovede na položený dotaz / komentár / sťažnosť po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne však 2 roky odo dňa odoslania formulára. Som si vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči SPRÁVCOVI urobené písomne (za písomné odvolanie súhlasu sa považuje aj jeho zaslanie v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: lhradakertisa@gmail.com. Po celú dobu spracovávania osobných údajov k nim máte prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie či ich opravu.

a) v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa,

b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb;

c) po dobu nevýhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov odo dňa prihlásenia.

d) Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči SPRÁVCOVI učinené písomne.

e) Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.